Alles wat u altijd al hebt willen weten over de Belgische gezondheidszorg

  • 9 september 2010

KCE en European Observatory (WHO) maken samen overzicht

Naar aanleiding van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU wordt deze week een gedetailleerde beschrijving van het Belgische gezondheidssysteem voorgesteld. Dit rapport werd gemaakt door Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) op vraag van het European Observatory on Health Systems and Policies (WHO). Hiermee wordt eveneens een nauwere samenwerking tussen beide instellingen bezegeld.

Het Belgische HiT (Health systems in Transition) rapport maakt deel uit van een serie van publicaties waarin telkens het gezondheidszorgsysteem van een bepaald land wordt beschreven. In totaal kwamen reeds 55 landen aan bod: alle Europese landen, Canada, Australië, Japan en de landen van de voormalige Sovjetunie.

De HiT rapporten beschrijven per land de organisatie en de financiering van de gezondheidszorg, de rol van alle actoren in de sector en de manier waarop zorg wordt verleend. Daarnaast komen ook de recente hervormingen aan bod. De rapporten vormen een bron van informatie voor beleidsmakers en onderzoekers: het helpt hen internationale vergelijkingen te maken en ervaringen uit te wisselen.

De Belgische gezondheidszorg staat internationaal bekend als een systeem met een hoge mate van toegankelijkheid en keuzevrijheid. Tevens besteden de Belgen een belangrijk deel van het bruto nationaal product aan de gezondheidszorg : 8% via de overheidsuitgaven en meer dan 2% die rechtstreeks door de patiënt betaald wordt onder de vorm van remgelden, supplementen en niet terugbetaalde prestaties. In dit Belgische HiT-rapport wordt ondermeer aandacht besteed aan de groei van de uitgaven, maar ook aan de diverse maatregelen (zoals het Omnio-statuut en de maximumfactuur) om kwetsbare groepen te beschermen tegen de soms hoog oplopende eigen uitgaven.

Verder vermeldt het rapport de initiatieven om de kwaliteit en de efficiëntie van de zorgverlening in België te verhogen en om de eerstelijnszorg te versterken. Ook de typisch Belgische nood aan coördinatie tussen verschillende zorgniveau’s wordt besproken. Het federaal Kankerplan wordt aangehaald als een voorbeeld van samenwerking tussen de federale en regionale niveaus. Verder komen de maatregelen aan bod om het tekort aan zorgverleners aan te pakken, zoals een betere vergoeding van de wachtdiensten bij huisartsen en het aantrekkelijker maken van het beroep van verpleegkundige. Het rapport wordt vandaag gelanceerd op de Europese Ministeriële conferentie over het internationaal nijpend tekort aan zorgverleners, georganiseerd door voorzitter België.

De volledige tekst van het rapport (in het Engels) is beschikbaar op de website van het KCE en het Observatorium: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0014/120425/E94245.PDF

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 48
+32 (0)475 769 766
JAARVERSLAG