Studie 2021-03 (HSR) Verpleegkundige personeelsomkadering op intensieve zorgen afdelingen

Lopende studie - Deze studie beoogt de verpleegkundige personeelsomkadering en gerelateerde factoren (werkomgeving, kwalificatiegraad) op de Belgische afdelingen intensieve zorgen te evalueren. 

Deze studie omvat vier onderdelen. Ten eerste zal er een literatuurstudie worden uitgevoerd over twee topics: 1) evaluatie wetenschappelijke literatuur over de relatie tussen verpleegkundige personeelsomkadering enerzijds en het welzijn van verpleegkundigen en patiënten outcomes anderzijds; 2) identificeren en evalueren van scoring-systemen die gebruikt worden om de zorgzwaarte op intensieve zorgen afdelingen te objectiveren.

Ten tweede zal een survey worden afgenomen bij verpleegkundigen werkzaam op afdelingen intensieve zorgen. Deze survey werd door het KCE reeds gebruikt in een gelijkaardig onderzoek op de afdelingen inwendige geneeskunde en heelkunde. Dit stelt ons in staat om volgende aspecten te evalueren: het aantal patiënten per verpleegkundige, de kwalificatiemix, de werkomgeving (bv. relatie arts-verpleegkundige), en het welzijn van verpleegkundig personeel (e.g. burnout, intentie om het beroep te verlaten). 

In een derde deel van de studie zal de zorgwaarte worden gemeten in een selectie van intensieve zorgen afdelingen. Er zal een vergelijking gemaakt worden tussen de output op basis van de VG-MZG (Verpleegkundige gegevens binnen de Minimale Ziekenhuisgegevens) en scoring systemen zoals de NAS om na te gaan in hoeverre de verschillende scoringsystemen gecorreleerd zijn en welk scoring system meer geschikt is om zorgzwaarte op intensieve zorgen afdelingen in de toekomst te meten. 

Ten vierde zullen er focusgroepen worden georganiseerd (met verpleegkundigen, artsen, management) om lessen te trekken over verpleegkundige bestaffing op intensieve zorgen op basis van de ervaringen opgedaan tijdens de COVID-pandemie.  
Deze studie wordt in parallel uitgevoerd met KCE studie HSR-2021-11 waar de organisatie en financiering van intensieve zorgen afdelingen in België wordt geëvalueerd.

Published on: 
22-09-2021