Algemeen beleid inzake gegevensverwerking

U heeft recht op respect voor uw privéleven en op de bescherming van uw persoonsgegevens, waarmee uw identiteit rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden achterhaald, bv. voornaam, achternaam, e-mailadres ... 

De huidige privacyverklaring geeft het algemene beleid van het KCE inzake gegevensverwerking weer. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (hierna "wij" of "KCE" genoemd) wil u hiermee informeren over de manier waarop het persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. 

De verklaring  geldt voor de gegevens van de gebruikers van onze website, onze leveranciers, onze externe experten, sollicitanten en onze publieke of private partners. Ze heeft ook betrekking op de persoonsgegevens over de gezondheid van personen die KCE in het kader van zijn wettelijke opdracht verwerkt, zoals voorzien in de artikelen 262 en volgende van de Programmawet (I) van 24 december 2002. 

Voor de KCE-medewerkers is er een Privacy and Personal Data Policy Charter beschikbaar op het KCE-intranet.

________________________________

KCE behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring en dit beleid te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie kan steeds worden geraadpleegd op de website van het KCE.

________________________________

1. Welke persoonsgegevens worden door het KCE verzameld en verwerkt?

a. Bezoeker van onze website

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde gegevens. Deze gegevens omvatten uw IP-adres en de data, tijdstippen en frequentie van uw bezoek(en) aan onze website en de manier waarop u de inhoud ervan raadpleegt. Deze informatie wordt verzameld om de site voor u meer gebruiksvriendelijk te maken (bv door de taalkeuze te onthouden) en om statistieken over het gebruik van de site te kunnen opmaken.

Deze automatische verzameling gebeurt met behulp van cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer. Via de links hieronder vindt u uitleg over de manier waarop u deze cookies kan weigeren, in de meest gebruikte browsers: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari. U kunt uw voorkeuren ook aanpassen op  https://www.youronlinechoices.com/ en https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN (US bezoekers).    

Voor de KCE-website worden de volgende cookies gebruikt:

 • Een cookie voor de lopende sessie.
 • Een cookie voor de taal van het huidige bezoek.
 • Een persoonlijke cookie, voor de taal bij het tweede bezoek.
 • Een cookie voor Javascript.
 • Een cookie voor het menu.
 • Cookies voor onze bezoekersstatistieken via de Google-analysetool die door Google wordt gehost.
 • Cookies voor onze bezoekersstatistieken via de door ons gehoste Matomo tool.

b.  Abonnee op onze mailings

U kan zich via onze website inschrijven op onze mailings, zodat wij u regelmatig op de hoogte kunnen houden over de door u gekozen onderwerpen. Hiervoor dient u ons uw naam, voornaam, e-mailadres en organisatie te bezorgen. Wij verzamelen en verwerken deze gegevens enkel in verband met uw verzoek om informatie. 

Voor deze dienst gebruikt het KCE Mailchimp als onderaannemer. Door het formulier op onze website in te vullen en ons te bezorgen, gaat u ermee akkoord dat de door u verstrekte informatie wordt overgedragen aan Mailchimp, om te worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid en de voorwaarden van Mailchimp. Mailchimp verwerkt de gegevens in overeenstemming met de algemene verordening voor gegevensbescherming.

Wij bewaren uw gegevens totdat u uw abonnement op deze dienst opzegt. De effectieve bewaartijd kan nog enige tijd doorlopen na uw annulering, omdat er back-up kopieën van de gegevens worden gemaakt en opgeslagen door de dienstverlener (of een van zijn onderaannemers). Toch zullen ze zo snel mogelijk worden verwijderd. 

c.  Externe expert voor het KCE

Als u een externe expert voor het KCE bent, kunnen wij bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken, om uw diensten als externe expert of validator voor de KCE-studies te beheren en op te volgen. 

Het gaat om gegevens die u invult op het identificatieformulier voor externe experten: naam, voornaam, adres en e-mailadres, professionele gegevens en, indien van toepassing, bankgegevens die wij nodig hebben om uw diensten te vergoeden, of voor het opmaken van de fiscale fiche.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij deze gegevens niet voor enig ander doel verwerken dan voor het beheer en de opvolging van uw diensten. Met uw toestemming bewaren wij ook uw professionele gegevens om u opnieuw te kunnen contacteren in het kader van KCE-activiteiten en/of om te vermijden dat u uw gegevens opnieuw moet doorgeven bij deelname aan een nieuw KCE-project. Wij zullen uw gegevens alleen met onze onderaannemers (bv. boekhoudkantoor) delen als dat nodig is voor de uitvoering van hun taken of wanneer de wet dat voorschrijft. 

d.  Andere leveranciers / onderaannemers / publieke en private partners

Als u een leverancier, onderaannemer of andere partner, publiek of privaat, van het KCE bent, zijn wij (weliswaar in beperkte mate) verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Het gaat om de contactgegevens van de personen die verantwoordelijk zijn voor een contract of voor de professionele relatie tussen het KCE en een bedrijf of instelling. 

Het gaat om de volgende gegevens: naam, voornaam, bedrijf/instelling, e-mail, telefoonnummer, adres. 

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij de gegevens niet verwerken voor enig ander doel dan voor het beheer en de opvolging van onze professionele relatie. Wij delen uw gegevens alleen met onze onderaannemers (bv. boekhoudkantoor) als dat nodig is voor de uitvoering van hun taken of wanneer de wet dat voorschrijft.

e. Sollicitanten

Wanneer u reageert op een vacature of ons een open sollicitatie stuurt, worden de volgende gegevens over u verzameld: 

 • identificatiegegevens: naam, voornaam, adres en e-mailadres
 • gegevens over diploma's en beroepservaring: diploma's, beroepservaring, opleiding, voormalige werkgever, testresultaten
 • informatie over een eventuele beperking. Als u wilt kunnen gebruik maken van aanpassingen tijdens de selectieproeven en/of toegang wilt hebben tot een prioritaire aanwerving, moeten wij nagaan of u over een correct certificaat beschikt met betrekking tot uw beperking.
 • uittreksel uit het strafregister indien dit vereist is voor de functie waarvoor u solliciteert 
 • bijkomende informatie die u ons wilt bezorgen: informatie over uw huidige verloning, pensioenregeling en uitkeringen; uw interesses en behoeften met betrekking tot uw toekomstige functie, enz... 

Het gaat om gegevens die rechtstreeks door u werden meegedeeld, of door een rekruteringsbureau of een website die diensten aanbiedt waarop u geregistreerd bent.

Wij verwerken en bewaren deze gegevens om de lopende aanwervingsprocedures te kunnen uitvoeren. Wij bewaren ze enkel gedurende deze periode en gedurende de wettelijke termijn die nodig is om de juistheid van de aanwervingsprocedure aan te tonen.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw gegevens niet langer bewaren dan nodig. 
Wanneer Selor belast is met de selectie, worden de gegevens verzameld en verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van de FOD BOSA / DG R&D / Selor. 

f.  Verwerking van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van KCE-studies

Het KCE is een onafhankelijke onderzoeksinstelling die wetenschappelijk advies geeft over onderwerpen m.b.t. gezondheidszorg. De doelstelling en de taken van het KCE zijn vastgelegd in art. 262 tot en met 268 van de Programmawet (I) van 24 december 2002. In het kader van deze opdracht voert het KCE analyses uit op basis van gecodeerde (gepseudonimiseerde) gegevens. Het moet dus toegang krijgen tot bepaalde persoonsgegevens over de gezondheid van de Belgische burgers.

Voor veel studies verzamelt het KCE deze gegevens niet rechtstreeks bij de burger, maar krijgt het er vooral toegang toe via:

In sommige gevallen heeft het KCE rechtstreeks toegang tot gepseudonimiseerde gegevens. Dit is het geval voor de permanente steekproef, die wordt opgemaakt door het Intermutualistisch Agentschap. Deze representatieve steekproef van de Belgische bevolking bevat administratieve gegevens die beschikbaar zijn bij de ziekenfondsen in het kader van de verplichte ziekteverzekering. Elk verzoek tot toegang wordt echter nog steeds geëvalueerd door de Technische Commissie voor de Permanente Steekproef.

Er is ook een rechtstreekse toegang naar de TCT-gezondheidsgegevens m.b.t. ziekenhuisverblijven (artikel 156 van de wet van 29 april 1996 houdende de sociale bepalingen).

In de meeste gevallen, bv. voor de overdracht van gegevens van het IMA aan het KCE, of voor de koppeling van gegevens uit verschillende bronnen, vraagt het KCE toestemming aan de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het Informatieveiligheidscomité ("IVC"). De beslissingen van het IVC zijn openbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het IVC. 

Bij dergelijke verzoeken moet het KCE de betrokken gegevens, het doel en de proportionaliteit van de verwerking duidelijk beschrijven. Daarnaast moet het ook uitleggen welke maatregelen het heeft genomen om de vertrouwelijkheid van de brongegevens en de naleving van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. Pas na goedkeuring door het IVC worden de gegevens aan het KCE ter beschikking gesteld. Bovendien heeft enkel een beperkt aantal personeelsleden toegang tot deze gegevens . Zij zijn verantwoordelijk voor de analyse van deze gegevens en zijn gebonden aan het beroepsgeheim, zoals voorzien in de KCE-oprichtingswet, en aan een contractuele gedragscode, onder toezicht van een arts-toezichthouder. De gegevens worden bewaard gedurende de periode die wordt vermeld in de toelating van het IVC.

Soms verzamelt het KCE persoonsgegevens rechtstreeks bij de burgers, de zorgprofessionals, de beleidsmakers of andere actoren in de gezondheidszorg. Dit gebeurt meestal onder de vorm van enquêtes, interviews of focusgroepen. Deze gegevens worden uitsluitend verzameld op basis van de geïnformeerde toestemming van de betrokkene, aan wie de voorwaarden en modaliteiten van de verwerking en zijn/haar rechten opnieuw worden uitgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden overgedragen, behalve wanneer onderaannemers worden ingeschakeld voor onderzoek of technische ondersteuning. Zij handelen dan voor rekening van en onder de verantwoordelijkheid van het KCE.

g.    Bezoekers van ons gebouw

Het KCE verzamelt de volgende persoonsgegevens van de personen die toegang hebben tot zijn gebouwen: naam, voornaam, e-mailadres, eventueel telefoonnummer(s). Deze gegevens worden opgeslagen in de software die de vergaderingen aankondigt (schermen aan het onthaal). Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij deze gegevens niet verwerken voor enig ander gebruik dan voor het beheer van vergaderingen. Deze gegevens worden ook ten behoeve van het onthaal doorgegeven aan het beveiligingspersoneel van de gebouwen. Wij zullen uw gegevens alleen met onze onderaannemers delen als dat nodig is voor de uitvoering van hun taken of als dit wettelijk verplicht is.

2.    Doelstellingen en rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken de gegevens om de door u aangevraagde diensten te beheren (bv. registratie op de mailinglijst) en/of voor het beheer van onze relatie met u als leverancier, partner, externe expert of sollicitant. 

Na uw uitdrukkelijke toestemming worden ze ook gebruikt voor de promotie van de KCE-activiteiten. De gegevens worden echter in geen geval aan derden doorgegeven voor directe marketingdoeleinden.

We proberen de inhoud en gebruiksvriendelijkheid van onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de bezoeker met behulp van cookies.

In principe verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van onze contractuele relatie met u en de wettelijke verplichtingen. Als de verwerking niet nodig is voor de uitvoering van de contractuele of precontractuele relatie, is deze gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. 

3.    Worden de gegevens aan derden doorgegeven? 

Het KCE deelt uw gegevens alleen met zijn onderaannemers als dat nodig is voor de uitvoering van hun taken of als de wet dit vereist. Deze overdracht gebeurt in het kader van een onderaannemingsovereenkomst, om een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming en vertrouwelijkheid te garanderen. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, buiten aan degenen die hierboven werden vermeld.

4.    Wat zijn uw rechten?

U hebt steeds het recht om uw persoonlijke gegevens die door het KCE worden verwerkt te raadplegen en te corrigeren. U hebt ook het recht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen en het gebruik en de overdraagbaarheid ervan te beperken volgens de wetgeving.

U kunt uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw gegevens altijd intrekken, vooral dan uw inschrijving voor de mailings of uw professionele gegevens die het KCE kan gebruiken om u opnieuw te contacteren, in verband met de KCE-activiteiten.

U kunt voor dit alles contact opnemen met het KCE via kce_dpo@kce.fgov.be 

Als u van oordeel bent dat een eventueel probleem niet werd opgelost, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: 

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles
Tel. +32 2 274 48 00
e-mail: contact(at)apd-gba.be 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

5.    Gegevensbeveiliging

Het KCE heeft tal van technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de persoonsgegevens die het verwerkt, te waarborgen. Het KCE wil het verlies, het misbruik, de openbaarmaking, de ongeoorloofde toegang of de wijziging van deze gegevens voorkomen. 

De KCE houdt een register bij van zijn verwerkingsactiviteiten. 

Het bewaren van gegevens

Het KCE zal uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de verwerking ervan. Daarbij houdt het rekening met uw toestemming (bv. lijst van sollicitanten, lijst van externe experten) en de wettelijke verplichtingen waaraan het moet voldoen.

6.    Vragen ? 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen (kce_dpo@kce.fgov.be) als u vragen heeft over deze verklaring en ons gegevensverwerkingsbeleid. Voor alle vragen die verder gaan dan een eenvoudig verzoek om informatie, kunnen we u vragen om u te identificeren. Op die manier zijn we er zeker van dat we de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken. 

Het KCE is verantwoordelijk voor de verwerking en is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0872.876.076. Zijn maatschappelijke zetel is gevestigd  in 1000 Brussel, Kruidtuinlaan 55, 10e verdieping. 

 

Published on: 
17-07-2020