Onze methoden en procedures

Alle KCE-studies worden uitgevoerd op basis van zeer strikte procedures, die gedetailleerd worden omschreven in een  Process Book, dat regelmatig wordt geüpdatet. 

Voor elke studie vraagt het KCE systematisch de mening van de betrokken belanghebbenden (stakeholders). Deze bijeenkomsten helpen de communicatie tussen de wetenschappelijke wereld en de wereld van de beleidsmakers op het gebied van gezondheidszorg, te verbeteren.

Alle KCE-rapporten worden voorgelegd aan drie externe validatoren, van wie minstens één uit het buitenland komt.

Elk KCE-rapport wordt op onze website gepubliceerd, binnen de maand na goedkeuring door de Raad van Bestuur.

Behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld, de KCE-publicaties worden gepubliceerd onder de Licentie Creative Commons « by/nc/nd » (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/be/deed.nl).
 

In het kader van de voorwaardelijke vrijstelling van de persoonlijke kennisgeving aan de betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens (volgens artikel 9, §2 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer), heeft het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid (hierna SCSZG) het KCE verzocht het brede publiek informatie te verschaffen op zijn website. Het is het doel van het huidige document.

Het KCE staat heel erg op zijn onafhankelijkheid en neutraliteit. Zijn beleid inzake belangenconflicten is dan ook duidelijk en transparant.

Published on: 
11-07-2017